Stil och ledarskap – Lars Holmberg

Stil och ledarskap

Vi har nog alla mött en person som helt och hållet dominerar ett rum. En person som såväl skrämmer som fascinerar. Det handlar helt enkelt om att hon eller han till fullo behärskar den kunskap som är avgörande i relationen till andra. Den dominerande personen fyller rummet med kunskap genom sättet att tala, röra sig, situationens inramning (plats, möbler) och inte minst sättet att klä sig.

Alla dessa symboler måste sammanfalla för att tillsammans, genom att signalera kunskap, utöva makt gentemot den andra personen. Därför handlar makt lika mycket om att behärska klädkoder som att veta hur och på vilka sätt koderna skall brytas. För det är genom brottet som kunskapen synliggörs. Historien om människor med makt visar just att normbrytarna utmärker sig när det gäller kläder. En sådan personlighet var Sir Winston Churchill som genom sin säregna stil och stilbrott dominerade ett rum som beskrevs i inledningen. På samma sätt leker Richard Branson eller Madeleine Albright med symboler och koder. Det är inte personerna Winston, Richard eller Madeleine som har makt. De är skickliga på att använda sig av just den makt som Foucault beskriver som relationell. De vet exakt vad som gäller. Och exakt hur de skall bryta med de normaliserade koder som på så sätt ger dem makt. Och det som förenar dem är just deras förmåga att hantera klädkoder. Listan på personer som kopplas samman med makt och som också behärskar förmågan att klä sig för att erövra makt är lång.

Alltså, kläder är inte bara yta, tvärtom är kläder allt annat än yta. Det är inte tråden eller tyget som vi köper utan det som finns mellan trådarna: symboliken som anger och på så sätt normaliserar vad som fungerar som maktsymboler och vad som inte gör det. Därför handlar stil och makt om förmågan att behärska och bryta med den aktuella miljöns tvingande och normaliserande diskurs. Och det kväver såväl kunskap som mod; två egenskaper som gör en bra chef. Det handlar om att våga gå steget före, bryta med konventioner, ta risker och ta konsekvensen. Den kunskapen och viljan manifesteras i alla beslut, såväl ledningsbeslut som klädstil. Vill du vara den som leder eller den som följer?

När det gäller ledarskap och kläder handlar det om att laborera med det lilla. Förmågan att bryta mot konventioner handlar om att förhålla sig till dem. Du utmanar inte genom att komma till ditt arbete som verkställande direktör i synliga underkläder och din sons allt för stora byxor, särskilt inte som kvinna. Lika litet som din son gör succé hos sina jämnåriga i din kostym. Varje social miljö har sina regler. Att bryta mot dessa kräver fingertoppskänsla. Den som behärskar dessa koder har på så sätt tillgång till de maktstrukturer som är byggda på just kunskap. Den som inte behärskar koderna eller som inte förstår deras betydelse kan i värsta fall förlora den makt som medföljer chefstiteln. Det gäller inte bara att vara chef, du måste agera som en chef för att erhålla den makt som titeln postulerar.

Det är inte makten utan maktrelationerna som förändrats sedan Machiavellis medeltid. Makten har alltid handlat om kunskap. Tidigare var kunskapen och makten självklar, idag är det något som måste erövras och upprätthållas. Därför är det vi bär och hur vi kombinerar plaggen viktigt. Att det vi bär harmonierar med det vi säger och hur vi agerar är avgörande för att vi ska bli tagna på allvar, för få och behålla makt.

Text: Lars Holmberg

Läs Lars Holmbergs andra texter:
Hur hänger makt ihop med stil och kläder? – Lars Holmberg

Elegans - ett tankesätt – Lars Holmberg

Vad kan vi lära oss av Steve Jobs klädstil? – Lars Holmberg

Stil och ledarskap – Lars Holmberg