Elegans – ett tankesätt

Elegans – ett tankesätt

Vad är det första du tänker på när du hör ordet elegans? De flesta skulle säga att elegans handlar om förfining, finess och stil. Vanligen brukar beskrivningar av elegans handla om klädesplagg och sättet att bära upp dem. Men, i den här texten skall jag föra fram idén om att elegans handlar om så mycket mer än kläder och stil. Det är nämligen ett sätt att tänka. Och inte nog med det, jag påstår att eleganta tankar gör att du fattar bättre beslut.

Vad är elegans?

I den klassiska lilla skriften Elegans- en fashionabel guide till stil och grace från 1964 besvarar Geneviève Antoine Dariaux frågan genom en utförlig genomgång om allt från garderob och uppförande till sex. I hennes bok beskrivs elegans som:

en sorts harmoni som på många sätt påminner om skönhet, fast med den skillnaden att skönheten vanligen är naturgiven och elegans oftast resultatet av en konst.

Med andra ord kan det sägas att konsten att klä sig elegant är inlärd, inte medfödd. Läser vi vidare står det att:

Elegans förutsätter en precision, en förfining och en glans som är livfull men ändå diskret.

Nyckelorden är precision, förfining och diskretion, vilket kan sammanfattas med kunskap.

Ett annat citat i samma bok lyder:

Klä dig så fint och dyrt som du har råd till, men inte pråligt – snyggt, men inte vräkigt, ty dräkten röjer mannens karaktär.

Orden kommer från ingen mindre än Shakespeare. Det finns alltså en moralisk dimension kopplad till de signaler som vi sänder ut genom våra plagg. Molière står på tur:

Överdrifter åt vilket håll som helst är chockande, och varje klok man bör vårda sig om såväl sin dräkt som sitt språk; aldrig vara affekterad i fråga om någonting, men följa modets växlingar, dock utan allt för stor brådska.

Att vara elegant är inte samma sak som att säga nej till det nya. Det handlar snarare om att skickligt och med hjälp av förvärvad kunskap införliva det nya i det befintliga och på så sätt förfina sin stil. Mobiltelefoner och datorer ställde verkligen till det för ett par år sedan, men numera är dessa produkter både tunnare och elegantare.

Dariaux själv avslutar sina tankar om elegans och sammanfattar sina egna tankar om stil med att den som verkligen lyckats i livet inte längre känner något behov av att dra till sig uppmärksamhet, och kanske är det därför som många verkligt förmögna och framstående personer blir alltmer konservativa i sin klädedräkt. Elegans kan därmed översättas i en känsla av lycka eller framgång. En elegant person symboliserar således en lyckad sådan.

Sammanfattas de inledande tankarna kan vi säga att elegans är något vi kan lära oss. Vi kan genom att klä oss elegantare framstå som lyckade och som alla vet bemöts eleganta och framstående människor med respekt. Det finns mängder av undersökningar som avslöjar att vi helt enkelt förväntar oss mer av människor som vi uppfattar som framstående.

Främst handlar elegans om att bra saker måste få ta tid att utvecklas. Därmed framstår elegans som antitesen till det vräkiga, chockerande och snabba. Sociologen Zygmunt Bauman beskriver samtidens ideal som motsatsen till elegans. Han menar att idealet går ut på att vägra binda sig, varken till människor eller platser, hur underbar en person eller hur angenäm en plats än må vara. Man måste hela tiden vara på väg någonstans, inte visa någon sin lojalitet och inte inteckna tiden. Bauman sammanfattar samtidsmänniskan som ambivalent, en person som ständigt ser sig över axeln för att inte vara fel, en människa som städigt är på jakt efter det senaste och en människa med ett tvångsmässigt behov av att visa upp den imaginära framgången. Kombinationen av ambivalens och makt i form av chefskap brukar inte bara avspeglas i klädstil. Effekterna av ett icke-elegant sätt att leda en organisation har vi alla sett exempel på i oförsvarbara bonusprogram, ofattbara pensionsavtal och handlingar som varit allt annat än moraliska, diskreta eller utförda med eftertanke om tiden. Det är beslut som snarast framstår som vulgära och förhastade, beslut som knappast får de inblandande att framstå som lyckade.

Elegant stil – eleganta beslut

Det brukar heta att bra saker tar tid. Och detta gäller inte minst när man talar om elegans. Att klä sig elegant tar tid. Det kräver eftertanke och det kräver träning. Ibland kan det även behövas hjälp av någon som redan behärskar den eleganta stilen och som kan erbjuda tips och vägledning. En av de viktigaste och kanske även svåraste aspekterna av en elegant garderob är konsten att kombinera olika plagg för att få en enhetlig stil. Även här handlar det om att ta sig tid att bygga upp en garderob med omsorg, en garderob som möjliggör variation samtidigt som den skapar en känsla av harmoni. Denna elegans och harmoni blir sedan naturliga följeslagare i de beslut som fattas.

En företagsledare som personifierar elegans är modeskaparen Gabrielle Chanel. Hon skapade och förfinade en stil vilken kan beskrivas som just elegant, detta gällde inte minst hennes personliga stil och de beslut som hon fattade inom företaget.

Efter moderns död, när Gabrielle endast var tolv år gammal, lämnades hon på barnhem. Hon bodde där i sex år tillsammans med sin syster och såg till att sy varje dag. Strax efter sin tjugoårsdag startade hon egen verksamhet i regementstaden Moulins. Där arbetade hon i första hand med militäruniformer. Som vi alla vet skall en uniform accentuera de detaljer som skiljer en högre officer från en lägre. Det gäller att kunna tolka innebörden av strecken och färgerna. Men även den som inte behärskar militärens interna system för att etablera hierarki ”känner” på sig vem som bestämmer eftersom kläderna samtidigt ger bäraren en omedveten pondus, vilket även gäller på kontoret eller i styrelserummet. Och det är just denna omedvetna aura som omger den som klär sig elegant. Detaljerna gör något med kroppen. Den exakta passformen stramar upp, den stärkta skjortan signalerar kontroll, men detaljerna måste harmoniera med helheten för att bäraren skall framstå som elegant.

Gabrielle inledde sin framgångsrika karriär som modist i Paris strax före första världskriget. Hennes modehus, Maison Chanel, finns fortfarande kvar. Verksamheten har överlevt två världskrig, 1930-talets depression och alla modeväxlingar sedan 1960-talet. Hennes verksamhet har till och med överlevt sin grundares död, Gabrielle dog 1971. Vad är hemligheten bakom ett företag som lyckats överleva i en bransch där grundaren är verksamhetens kärna och där varumärket så starkt är förknippat med personen bakom?

Gabrielle var en svår person att lära känna och det är näst intill omöjligt att förstå henne. Men vi kan genom att läsa biografier om henne närma oss hennes sätt att tänka. I en av biografierna berättas det om ett samtal mellan henne och levnadstecknaren. De talar om engelsmännens förmåga att kombinera färger genom en analogi om blommor. Gabrielle berättar att det i en engelsk trädgård finns olika sorters blommor och träd som om de betraktas var för sig kan te sig litet trista. Men när man tar ett steg tillbaka och studerar helheten, blir resultatet underbart vackert. Berättelsen kan tyckas trivial, men innehåller själva kärnan i ett elegant tankesätt.

Kanske såg hon på samma sätt på sina egna kläder, sina smycken och sina accessoarer. Hon ville att de skulle betraktas som sammanhängande helheter. En jacka kommer inte till sin rätt utan en matchande kjol eller ett par välsittande byxor. Och kanske är det så vi rent allmänt skall betrakta saker och ting, inte minst när det kommer till organisationer och ledningsbeslut.

Det gäller att ta ett steg tillbaka för att se hur allt hänger samman. Framför spegeln i hallen kanske en klädkombination ser elegant ut, men samma outfit kan få en ny innebörd när du ser dig själv i ett skyltfönster på tjugo meters avstånd, eller i spegeln i pausen under mötet på kontoret. Det är helt andra synergier som framträder. Du blir ett annat jag på avstånd. När Gabrielles levnadstecknare påstår att en kvinna som klär sig allt för diskret kan ta bort all originalitet svarar Gabrielle att det inte stämmer; en människa får sin individualitet genom att tillhöra en ensemble. Hon förklarar: Om du tänker dig en skådespelare i en musikal och isolerar denne så att han eller hon blir helt ensam på scenen, framträder bara en docka. Men när du sätter in skådespelaren i ensemblen intill de andra så framträder plötsligt individualiteten, personligheten blir förlöst.

Gabrielle ger här prov på ett särskilt sätt att tänka. Och jag skulle vilja påstå att sättet är elegant. Hon tänker såväl detalj som helhet, hon ser varje del i ett större perspektiv. Översätter vi hennes sätt att tänka är en framgångsrik ledare den person som lyckas välja sina medarbetare på ett sätt så att han eller hon inte framstår som den ensamma musikalartisten. Det gäller att se sig själv och andra som en del i en helhet.

För att tänka elegant krävs således kunskap om varje enskild del. Gabrielle behärskade verksamhetens alla delar, hon kunde sy, hon kände till de olika tygernas egenskaper, hur färger harmonierar med varandra och framförallt bemästrade hon konsten att kombinera olika plagg till fantastiska helheter som signalerade elegans. Hon arbetade med kläder från mycket tidig ålder som barn till en sömmerska, hon kunde en hel del om försäljning då hon växte upp i en familj av handelsresenärer. Hon var alltså väl insatt i sin verksamhet, vilket gjorde att hon kunde fatta välgrundade beslut. Hon var specialist snarare än samtidens allt vanligare generalister.

Elegansens effekter

Kan det vara så att den person som behärskar förmågan att klä sig elegant på så sätt manifesterar förmågan att ta eleganta beslut?

Jag tror att det är så.

Därmed blir kläderna så mycket mer än bara plagg för att skydda mot väder och vind. Din stil, ditt sätt att kombinera och därmed de signaler du sänder ut blir en del av ditt ledarskap. Man kan tänka sig att andra, om än omedvetet, uppfattar dig som mer eller mindre elegant och därmed får du genom din stil mer eller mindre makt, men inte bara makt i form av tolkningsföreträde. Man kan tänka sig att ditt förhållande till kläder och elegans också avspeglar sig i dina beslut. Ett elegant beslut har fått ta litet tid, det är ett beslut som vilar på genuin kunskap, ett beslut där delar och helheten harmonierar. Det är ett beslut som i sin förfining inte framstår som vräkigt eller chockerande utan tvärtom förefaller klokt och genomtänkt. Det är ett beslut som sannolikt kommer att vara betydligt lättare att genomföra i förhållande till det eleganta beslutets motsats som snarast möter motstånd.

Gabrielle Chanel tog med sin genuina kunskap långsiktiga beslut som på olika sätt gjorde hennes företag framgångsrikt och henne själv till en av världens rikaste personer. Men det var inget hon skyltade med. Trots sin enkla bakgrund personifierade hon Dariauxs föreställning om en verkligt lyckad person som inte känner behovet av att dra till sig uppmärksamhet. Hon lyckades och hennes stil var lika elegant som hennes framgång. När du ställer dig en bit från spegeln och betraktar dig själv, vad är det du ser? Elegans eller ambivalens? Framgång eller något annat. Vad tror du andra ser?

Till sist: Hur kommer det sig att Gabrielle Chanel så sällan används som exempel på en bra ledare? Hon har nämligen en hel del att lära ut.

Läs mer i min kommande bok Gabrielle Chanel- ett liv, en myt.

Text: Lars Holmberg

Läs Lars Holmbergs andra texter:
Hur hänger makt ihop med stil och kläder? – Lars Holmberg

Vad kan vi lära oss av Steve Jobs klädstil? – Lars Holmberg

Stil och ledarskap – Lars Holmberg